slides

MV 2013 001  Vorsitzender W. Müller eröffnet die MV : MV 2013 MV 2013 002  V. Rosenkranz u. W. Wieberneit (TT-Abtl.) : MV 2013 MV 2013 003  V. Rosenkranz (Bezirkssportleiter), W. Wieberneit u. W. Müller : MV 2013 MV 2013 004 : MV 2013
MV 2013 005 : MV 2013 MV 2013 006  B. Heiling (20 Jahre ESV) : MV 2013 MV 2013 007 : MV 2013 MV 2013 008 : MV 2013
MV 2013 009 : MV 2013 MV 2013 011 : MV 2013 MV 2013 012  W. Gehrig, G. Gayde, H. Bäzner u. I. Heinke : MV 2013 MV 2013 013 : MV 2013
MV 2013 014  Alfred Gebauer 25 Jahre Kassier : MV 2013 MV 2013 015  Erkan Atac : MV 2013 MV 2013 016  R. Hof, M. Böhmer, Loni Stoffel, R. Gerlach u. V. Rosenkranz : MV 2013